ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JORICK de KRUIF MEDIA (Kiekjez Fotografie)

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR BRABANT ONDER NUMMER 63261529

Artikel 1. ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producties en reservering overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Jorick de Kruif Media handelend onder de naam Kiekjez Fotografie en tevens verder te noemen Kiekjez Fotografie. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.kiekjez.nl, worden bij iedere offerte / opdrachtbevestiging overhandigd en worden op verzoek gratis toegezonden;

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn; 3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Kiekjez Fotografie en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Kiekjez Fotografie;

4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Kiekjez Fotografie niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Kiekjez Fotografie is bevestigd;

5. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij/zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Kiekjez Fotografie ter kennis heeft gebracht en Kiekjez Fotografie alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard;

Artikel 2. OFFERTE

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Kiekjez Fotografie desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 2 werkdagen na ontvangst van die opdracht;

2. In prijsbladen, offertes en andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, afmetingen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Kiekjez Fotografie niet;

3. Kiekjez Fotografie stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editting, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. Kiekjez Fotografie bepaalt deze uren in alle redelijkheid, echter deze zijn bij benadering;

4. Afrekenen van een fotoreportage en/of bijbestelling geschiedt uitsluitend bij vooruitbetaling en/of aflevering;

5. Voor het maken van een fotoalbum wordt een aparte offerte opgesteld;

Artikel 3. OPDRACHT

1. Een opdracht / overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Kiekjez Fotografie de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Kiekjez Fotografie en deze algemene voorwaarden; 2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de productie de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen, dan worden deze extra uren op basis van een vast uurtarief – naast het in de offerte afgesproken factuurbedrag – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door Kiekjez Fotografie bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen levertermijn van de productie komt door de wijziging te vervallen;

3. Een productie/presentatie/sessie wordt opgenomen zoals is overeengekomen. De inhoud van de productie/ presentatie/ sessie is bij benadering tijdens de acceptatie medegedeeld maar blijft afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Kiekjez Fotografie behoudt zich nadrukkelijk alle rechten voor tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de regie van de productie/presentatie/sessie. Kiekjez Fotografie bepaalt de wijze waarop een productie/ presentatie/sessie wordt vormgegeven en uitgevoerd;

4. Bij een gedeelde productie kunnen aanvullende voorwaarden gelden met betrekking tot onder andere de aanlevering, opnametijden en montage. Deze aanvullende voorwaarden blijken uit de offerte;

5. Met het tekenen van een overeenkomst tot het maken van een huwelijksreportage geeft Kiekjez Fotografie de garantie om – buiten geval van overmacht – op de aangegeven tijd aanwezig te zijn en de opdracht binnen de grenzen van zijn beroepsplicht uit te voeren;

6. Het auteursrecht van de foto ’s berust bij Kiekjez Fotografie. De digitale negatieven (raw bestanden) zijn eigendom van Kiekjez Fotografie en worden gearchiveerd. De gemaakte foto’s mogen door Kiekjez Fotografie uitsluitend worden getoond als bewijs van vakwerk in zijn eigen studio, portofolio, website / social media, andere promotionele uitdrukkingen of in het kader van een vak wedstrijd;

Artikel 4. VERGOEDING

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Kiekjez Fotografie in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het totstandkomen van de overeenkomst geldende prijzen, inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan of omdat Kiekjez Fotografie hogere kosten zal maken, is Kiekjez Fotografie gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade; Algemene voorwaarden Kiekjez Fotografie pagina 2 van 4

3. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Kiekjez Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding – naar redelijkheid en billijkheid nader te bepalen – van toepassing;

4. Bij het vaststellen van de datum en tijd bij een huwelijksreportage betaalt de wederpartij een vaste reserveringsvergoeding. De reservering wordt pas van kracht op het moment dat deze door beide partijen ondertekend is en de reserveringsvergoeding contant of per bank is overgemaakt aan Kiekjez Fotografie. De vergoeding wordt op de kosten van de reportage in mindering gebracht;

5. Een onverhoopt technisch falen wordt in beginsel gecompenseerd met gelijkwaardige fotografie. Zou een technisch falen de gehele huwelijksvoltrekking zelf betreffen, dan worden de materiële en de immateriële schade van de wederpartij forfaitair gesteld op een bedrag gelijk aan het drievoud van de betaalde reserveringsvergoeding;

Artikel 5. FACTUUR EN BETALING

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur; 2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend; 3. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Kiekjez Fotografie alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag; 4. Alle door Kiekjez Fotografie gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;

5. Geen enkel gebruik van fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van Kiekjez Fotografie nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan;

5. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);

Artikel 6. ANNULERING

1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de productie/presentatie/sessie, zijn alle door Kiekjez Fotografie ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Kiekjez Fotografie ten gevolge van de annulering geleden schade;

2. Wanneer de wederpartij een overeenkomst zijnde reservering huwelijk om een of andere reden opzegt of wanneer een omstandigheid die de wederpartij aangaat hoe dan ook oorzaak is dat de opdracht niet kan worden uitgevoerd, vervalt de reserveringsvergoeding en komt deze toe aan Kiekjez Fotografie;

3. Bij verplaatsen van de opdracht naar een andere datum vervalt eveneens de reserveringsvergoeding aan Kiekjez Fotografie, behoudens uitzonderingsgevallen, zulks ter beoordeling van Kiekjez Fotografie.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van de genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Kiekjez Fotografie schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;

2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Kiekjez Fotografie kan worden toegerekend;

– de wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Kiekjez Fotografie tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat zij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– de wederpartij Kiekjez Fotografie niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van uitvoering/aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen;

3. Digitale bestanden met fotografische werken worden in overleg tussen partijen geleverd en zijn vanaf moment van verzending voor risico van de wederpartij;

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Kiekjez Fotografie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap;

2. Kiekjez Fotografie is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Kiekjez Fotografie;

3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kiekjez Fotografie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kiekjez Fotografie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kiekjez Fotografie zijn verstrekt, heeft Kiekjez Fotografie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Kiekjez Fotografie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd; Algemene voorwaarden Kiekjez Fotografie pagina 3 van 4

5. Bij openbaarmaking van een fotografisch werk van Kiekjez Fotografie door de wederpartij, dient de wederpartij terstond en zonder kostenrekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Kiekjez Fotografie te verstrekken;

– Indien niet is overeengekomen dat de beelddragers in het bezit van de wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Kiekjez Fotografie zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Kiekjez Fotografie;

– Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de wederpartij deze na het overeengekomen vernietigen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Kiekjez Fotografie;

– Indien een beelddrager niet binnen 4 weken na de overeengekomen termijn aan Kiekjez Fotografie is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd;

– In geval van vermissing of beschadiging van een beelddrager is de wederpartij gehouden de schade die Kiekjez Fotografie leidt te vergoeden;

Artikel 9. RECLAMEREN

1. Reclame is niet mogelijk indien:

– de geleverde zaken/montage/productie een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– de geleverde zaken/montage/productie voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Kiekjez Fotografie op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van, Kiekjez Fotografie;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Kiekjez Fotografie (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– zonder schriftelijke toestemming van Kiekjez Fotografie door derden werkzaamheden aan de zaken/ montage/productie zijn verricht;

2. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Kiekjez Fotografie gegrond wordt bevonden, zal Kiekjez Fotografie naar zijn keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken zijn eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen; 3. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op; 4. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen;

Artikel 10. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING 1. Kiekjez Fotografie is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de hem toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

– wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

– wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd dan wel het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

– een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeen-komstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen 7 dagen naar het oordeel van Kiekjez Fotografie passende zekerheid heeft gesteld;

Artikel 11. (INTELECTUELE) EIGENDOMSRECHTEN

1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Kiekjez Fotografie aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of producties en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten; 2. Kiekjez Fotografie is bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Kiekjez Fotografie voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden; 3. Het auteursrecht op fotografische werken berust bij Kiekjez Fotografie. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Kiekjez Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van drie maal de gebruikelijk gehanteerde vergoeding;

4. Kiekjez Fotografie behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door hem geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Kiekjez Fotografie ter zake rechthebbende is;

5. Een Kiekjez Fotografie productie mag niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt zonder uitdrukkelijke toestemming van Kiekjez Fotografie;

Artikel 12. ZICHTZENDINGEN

1. Zichtzendingen blijven eigendom van Kiekjez Fotografie en dienen door de wederpartij binnen 10 (werk)dagen na ontvangst te worden geretourneerd;

2. Digitale bestanden (zichtzendingen) met fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de wederpartij binnen 10 (werk)dagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd;

3. In geval dat zichtzendingen langer worden behouden door de wederpartij, dan is de wederpartij gehouden de onderliggende schade te vergoeden; Algemene voorwaarden Kiekjez Fotografie pagina 4 van 4

4. De wederpartij zal geen duplicaat vervaardigen van de zichtdragers, in welke vorm dan ook op straffe van een boete van € 500,00 per overtreding;

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

1. Kiekjez Fotografie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele (schade)vergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Kiekjez Fotografie of leidinggevende ondergeschikten; 2. Kiekjez Fotografie is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

3. Kiekjez Fotografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens zijn verstrekte adviezen;

Artikel 14. OVERMACHT

1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Kiekjez Fotografie, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Kiekjez Fotografie kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Kiekjez Fotografie ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.; 2. Overmacht geeft Kiekjez Fotografie het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden;

Artikel 15. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN

PRIVACYBELEID

1. Kiekjez Fotografie ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;

2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

3. Kiekjez Fotografie bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;

4. Kiekjez Fotografie verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Kiekjez Fotografie wettelijk verplicht is te bewaren. Kiekjez Fotografie is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Kiekjez Fotografie wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Kiekjez Fotografie is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Kiekjez Fotografie. Kiekjez Fotografie mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

1. De vestigingsplaats van Kiekjez Fotografie is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Kiekjez Fotografie moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten; 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kiekjez Fotografie is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Kiekjez Fotografie gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

4. Deze algemene voorwaarden zijn in augustus 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.